Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Moments of Love: de vennootschap onder firma Moments of Love V.O.F., gevestigd te (2291 WC) Wateringen, aan de Prins Clausstraat 135, gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden, in Duitsland handelend onder de naam “A Moment of Love”;

Opdrachtgever: de wederpartij van Moments of Love, waarmede Moments of Love een rechtsverhouding heeft;

Partijen: Moments of Love en Opdrachtgever;

Optierecht: recht van een potentiele Opdrachtgever een datum te reserveren, onder de voorwaarden als omschreven in artikel 3.6 tot en met 3.8;

Overeenkomst: de overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake verkoop van diensten en zaken.

Aw: Auteurswet

1.2 De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen (al dan niet bij deze algemene voorwaarden) een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder ander geslacht. Verwijzingen naar personen omvatten tevens rechtspersonen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Moments of Love en Opdrachtgever waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: aanbiedingen, offertes, (in- en verkoop)overeenkomsten, levering van diensten, inkoop van diensten en al wat dies meer zij.

2.2 Toepasselijkheid van algemene inkoop-, leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend en éénmalig voor dat specifieke geval in de specifiek overeengekomen mate.

2.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

2.5 Moments of Love is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na datum van schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met de wijzigingen, heeft deze het recht de overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, tegen op zijn vroegst de datum waarop de wijzigingen in werking treden.

2.6 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke naar het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Moments of Love en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Al onze aanbiedingen c.q. offertes en/of uitingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft Moments of Love het recht haar aanbieding te wijzigen of in te trekken. Opdrachtgever staat jegens Moments of Love in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. Opdrachtgever draagt het risico indien zulks niet het geval is en vrijwaart Moments of Love voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte informatie die de basis vormen voor de werkzaamheden.

3.2 De overeenkomt tussen Moments of Love en Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van de aanbieding c.q. offerte door Opdrachtgever door middel van een schriftelijke bevestiging of een bevestiging per e-mail door Opdrachtgever.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Moments of Love daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Moments of Love uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.

3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5 Moments of Love behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering van de opdracht onaanvaardbaar maakt.

3.6 Op verzoek van Opdrachtgever kan Moments of Love de Opdrachtgever een Optierecht toekennen, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever een optie kan nemen op een bepaalde datum. Dit Optierecht blijft 14 dagen na het toekennen van het Optierecht geldig, waarna dit Optierecht automatisch komt te vervallen.

3.7 Wanneer Moments of Love tijdens de duur van het Optierecht een andere boeking krijgt voor dezelfde datum, heeft te gelden dat Moments of Love gedurende de looptijd van het Optierecht geen Overeenkomst met deze andere partij kan aangaan.

3.8 Bij toekenning van een Optierecht komt er uitdrukkelijk nog geen Overeenkomst tussen Partijen tot stand. De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtgever het Optierecht – binnen de in artikel 3.6 genoemde termijn – heeft omgezet in een definitieve datum, een en ander op de wijze zoals in dit artikel is bepaald.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1 Alle prijzen in de genoemde offertes van Moments of Love zijn aangegeven in euro’s inclusief omzetbelasting (BTW), reiskosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

4.2 Moments of Love is te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen indien zich tussen het moment van aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst significante wijzigingen van (kost)prijsfactoren (waaronder een wijziging van lonen en vliegtickets) hebben voorgedaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden.

4.3 In de overeenkomst is de bevoegdheid van Moments of Love begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de bepalingen in lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. Als meerwerk wordt beschouwd al wat door Moments of Love in overleg met Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de offerte uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden of diensten wordt gepresteerd.

Artikel 5. Facturering en betaling

5.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zal Moments of Love 50% van het verschuldigde bedrag bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

5.2 Na verlening van haar diensten, zal Moments of Love de overige 50% van het verschuldigde bedrag bij Opdrachtgever in rekening brengen.

5.3 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een (door Moments of Love aan te wijzen) giro- of bankrekening van Moments of Love, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim. Dit heeft tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden.

5.5 Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, samengestelde rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt vanaf de datum van verzuim, een en ander onverminderd het recht van Moments of Love aanvullende schadevergoeding(en) van de opdrachtgever te vorderen.

5.6 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever aan Moments of Love naast de in lid 5 bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimumbedrag van € 500,-, onverminderd het recht van Moments of Love om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 In geval van schuldsanering of faillissement van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Moments of Love en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Moments of Love onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.9 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moments of Love is het opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) tegenover Moments of Love te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Moments of Love, uit welke hoofde dan ook.

5.10 In geval van niet of niet tijdige betaling door Opdrachtgever dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Opdrachtgever rustende verplichting is Moments of Love gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of verdere leveranties respectievelijke verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken en/of op te schorten, onverminderd het recht van Moments of Love om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Moments of Love zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Moments of Love gebruikelijk werkt.

6.2 Moments of Love spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Moments of Love zo gunstig mogelijk te maken, waaronder, doch niet uitsluitend het instrueren van andere aanwezigen.

6.3 Moments of Love levert de (door haar gemonteerde) beelden af in de door haar gehanteerde gebruikelijke stijl en met inachtneming van haar creatieve vrijheid.

6.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Levering en leveringstermijnen

7.1 Alle door Moments of Love gehanteerde (leveringstermijnen) zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

7.2 De door Moments of Love genoemde of overeengekomen indicatieve (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Moments of Love bekend waren. Moments of Love spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

7.3 Moments of Love is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Moments of Love gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van de specificaties en dergelijke) zijn overeengekomen.

7.4 Indien overschrijding van de termijn dreigt zal Moments of Love Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De enkele overschrijding van een termijn brengt Moments of Love niet in verzuim.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Moments of Love is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Moments of Love daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Moments of Love niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.3 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden in elk geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het niet naar behoren kunnen nakomen door Moments of Love van haar verplichtingen ten gevolge van ziekte en/of letsel van bij haar in dienst zijnde werknemers, gebrek aan personeel, stakingen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, vertragingen c.q. annuleringen van vliegverkeer, ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Moments of Love zelf of bij haar (derde)leverancier(s) en gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Moments of Love is voorgeschreven.

8.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Opdrachtnemer of Opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, zijn Opdrachtnemer respectievelijk Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van Opdrachtnemer vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

Artikel 9. Reclames en klachten

Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever klachten over de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Moments of Love mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak tegenover Moments of Love ter zake van de gebreken in de geleverde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van het geheel.

Artikel 10. Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen en/of gemonteerde beelden berust bij Moments of Love.

10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen anders dan ten behoeve van zichzelf.

10.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

10.4 Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde bestanden met logo. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Moments of Love openbaar gemaakt worden.

10.5 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Moments of Love, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

10.6 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moments of Love.

10.7 Elk gebruik van een werk van Moments of Love dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Moments of Love.

10.8 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Moments of Love, is Moments of Love gerechtigd schadevergoeding te vorderen, ter vergoeding van de geleden schade.

10.9 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Moments of Love.

Artikel 11. Portretrecht

Opdrachtgever stemt ermee in dat Moments of Love de door haar gemonteerde beelden kan gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via website, weblog, portfolio, social media etc, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Indien en voor zover Moments of Love en/of haar werknemers aansprakelijk zouden zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

12.2 Moments of Love is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Moments of Love is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3 Moments of Love is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden schade, van welke aard ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Moments of Love geleverde diensten.

12.4 De totale aansprakelijkheid van Moments of Love is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering met betrekking tot het schadevoorval.

12.5 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Moments of Love beperkt tot directe vermogensschade en dan maximaal tot de factuurwaarde van de opdracht (exclusief omzetbelasting), althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de prestatie van Moments of Love aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Moments of Love kunnen worden toegerekend;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.7 Aansprakelijkheid van Moments of Love en/of haar werknemers voor alle andere vormen van schade dan die gemeld in het vierde en vijfde lid is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk (doch niet uitsluitend) begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door derden, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 6. De aansprakelijkheid van Moments of Love voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Moments of Love.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst (opschorting en ontbinding)

13.1 Voor alle overeenkomsten heeft te gelden dat Moments of Love gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:

a. indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;

b. indien voor Moments of Love aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, waaronder begrepen indien ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

c. indien door of ten laste van Opdrachtgever faillissement is aangevraagd, Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

13.2 In geval van beëindiging is Moments of Love nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden.

13.3 Indien Moments of Love nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de overeenkomst en de wet. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Moments of Love op Opdrachtgever terstond opeisbaar.

13.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden alle reeds door Moments of Love gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Moments of Love om volledige schadevergoeding te vorderen.

13.5 Verplichtingen van Opdrachtgever welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de opdracht ontslaat Opdrachtgever uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot onder andere: intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op iedere rechtsverhouding tussen Moments of Love en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een rechtsverhouding tussen Moments of Love en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Moments of Love is gevestigd.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn op 11 februari 2014 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder Moments of Love ressorteert onder depotnummer 55288049.

15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsverhouding, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden Moments of Love, versie 1, 5 februari 2014